Hvorfor førstehjælpskursus?


Den 20. april 2006 trådte ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort” i kraft med virkning fra 1. oktober 2006.
Bekendtgørelse i korte træk:
  • Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdsels-relateret førstehjælpskursus.
  • Førstehjælpsbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være et år gammelt.
  • Førstehjælpskurset skal gennemføres i henhold til retningslinierne udstukket af Dansk Førstehjælpsråd.
  • Uddannelsen må kun gennemføres af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Ingen regel uden undtagelse
I bekendtgørelsens § 21 a, stk. 5 står følgende:

Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdsels-relaterede førstehjælpskursus. Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemført et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp, menfra Dansk Førstehjælpsråds sekretariat i forbindelse med ansøgning om merit for tidligere erhvervet førstehjælpsuddannelse er modtaget følgende:

Dispensationsbehandling varetages i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen af de enkelte kørekortkontorer.

Det betyder at:

Kørekortaspiranter, der skal have gennemført 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp, skal have gennemført rådets førstehjælpsmodul Hjerte-Lunge-Redning på 3 timer og førstehjælpsmodulet Færdselsrelateret førstehjælp på 4 timer.

Efter gennemførelse af 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp - med tilfredsstillende resultat - udstedes rådets nye kursusbevis, der skal fremvises/vedlægges kørekortansøgningen.

Det på baggrund af kørekortbekendtgørelsens ordlyd - for så vidt angår dispensationsmulighedens formulering, hvor ordlyden "i særlige tilfælde" og "tilsvarende indhold" er brugt - vurderes som meget svært at opnå en dispensation.

Rigspolitiets Færdselsafdeling har tilkendegivet, at rådets nye førstehjælpsbevis og rådets uddannelsesplaner for de to førstehjælpsmoduler vil være tilgængelige for kørekortkontorerne, således at de kan varetage deres sagsbehandling.

Justitsministeriet har rundsendt skrivelse vedr. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort (kørekortbekendtgørelsen).


Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv